X
Transporditasu : Palun vali aadress
Riik  
Maakonnad
  
  
Cart Loading

Veebisaidi kasutamise protseduur

Tere tulemast meie Veebisaidile - siin saate Kaupu internetis tellida ja osta. See Veebisait on Kaupade tellimise ja ostmise/müümise internetisüsteem (platvorm), mida haldab Osaühing "KORPORACIJA TJANŠI", juriidilise isiku number 111733040, käibemaksukohustuslase registreerimisnumber LT117330418, registreeritud kontori aadress Ulonų g. 5, Vilnius, Leedu Vabariik.

Käesolev Veebisaidi Kasutamise Protseduur ja muud Reeglite hulka kuuluvad dokumendid on meie ja iga Ostja jaoks siduvad. Seetõttu soovitame käesolevaga teie õiguste ja seaduslike huvide kaitse tagamiseks ning teile selle Veebisaidi kasutamisel ja Müüja internetipoes Kaupade ostmisel kindluse ja turvalisuse tunde pakkumiseks teil lugeda hoolikalt läbi järgnev Veebisaidi Kasutamise Protseduur ja kõik Reeglite hulka kuuluvad dokumendid. Palun pange tähele, et Veebisaidi kasutamiseks ja Veebisaidilt Kaupade ostmisekspeate lisaks järgnevate Reeglite lugemisele ka nõustuma nende sisuga ja neid järgima. Veebisaidi lehitsemisel ja/või Konto registreerimisel väidate ja kinnitate käesolevaga, et olete kõik Reeglite hulka kuuluvad dokumendid, sealhulgas käesoleva Veebisaidi Kasutamise Protseduuri, hoolikalt läbi lugenud, nende sisust aru saanud ja nõustute tingimusteta kõigi nendes dokumentides määratud tingimuste ja määrustega ning järgite neid.

1.MÕISTED

1.1. Kui seda pole vastupidiselt määratletud, on eessõnas ning käesolevas Veebisaidi Kasutamise Protseduuris ja teistes Reeglite hulka kuuluvates dokumentides kasutatud suurtähega mõistetel ja väljenditel (välja arvatud asesõnad, mis võivad esineda nii suure kui väikese tähega) järgmised tähendused:

1.1.1. Anonüümne Teave tähendab teavet, mis ei ole seotud teie Isikuandmetega. Anonüümne teave ei võimalda spetsiifiliste isikute identifitseerimist ning seda kogutakse automaatselt või koostatakse kasutades Isikuandmeid, kuid kaasamata andmeid (sealhulgas andmed, nagu teie ees- ja perekonnanimi), mille põhjal oleks teid võimalik identifitseerida.

1.1.2. Isikuandmed tähendab igasugust teavet Külastaja või Ostja kohta, mis võimaldab teda identifitseerida, sealhulgas eesnimi, perekonnanimi, sugu, sünnikuupäev, aadress, e-posti aadress või telefoninumber ning muu temaga seotud mitteavalik teave.

1.1.3. Intellektuaalomandi Õigused tähendavad kõiki praegusi ja/või tulevasi õigusi, mis on seotud leiutiste, patentide, kaubamärkide, tööstusdisaini, geograafiliste tähiste, autoriõiguste, ametliku maine või muude intellektuaalomandi õigustega, mis on hetkel olemas või võivad tõenäoliselt ilmuda tulevikus, sealhulgas kõik avaldused ja registreerimised, nende uuendused ja lisad vastavalt iga riigi või piirkonna iga jurisdiktsiooni seadustele.

1.1.4. Te või Teie täehndab iga isikut, kes on Külastaja või Ostja.

1.1.5. Me või meie  või Müüja tähendab ettevõtet Osaühing "KORPORACIJA TJANŠI", juriidilise isiku number 111733040, käibemaksukohustuslase registreerimisnumber LT117330418, registreeritud kontori aadress Ulonų g. 5, Vilnius, Leedu Vabariik.

1.1.6. Külastaja tähendab isikut, kes külastab Veebisaiti, kuid ei ole Ostja.

1.1.7. Konto tähendab isiklikku virtuaalkontot, mus luuakse vastavalt Veebisaidilt Kauba/Kaupade soetamise Reeglites määratud protseduurile. Konto avatakse (luuakse) Külastaja poolt Veebisaidi tööriistu kasutades. Müüja registreerib Külastajate poole avatud (loodud) Kontod vastavalt Reeglites määratud protseduurile. Ostja logib oma Kontole sisse kasutades oma e-posti aadressi ja salasõna (Veebisaidil Ostja identifitserimist ja identiteedi kontrollimist võimaldav sümbolite jada). Kontot kasutades esitab Ostja inter alia Müüjale Kaupade tellimusi, Müüja ja Ostja sõlmivad Kaupade soetamise tehingud ja teostavad need. Konto võib luua Müüjaga konsultandi lepingu sõlminud isik, kellele on määratud ainulaadme konsultandi identifitseerimisnumber.

1.1.8. Ostja tähendab iga isikut, kes on sõlminud Müüjaga konsultandi lepingu (kellel on ainulaadne konsultandi identifitseerimisnumber) ja kes kasutab Veebisaiti tema nimel, või isikut, kes kasutab Veebisaiti juriidilise isiku (ettevõte, organisatsioon, jne) nimel, ja kes on loonud Konto ning tellib ja ostab Veebisaidil Kaupu, esitades Kaupade tellimusi vastavalt Kaupade Ostu ja Müügi Reeglites määratud protseduurile.

1.1.9. Kaubad tähendab kõiki Veebisaidil ostmiseks pakutavaid Kaupasid, mida Ostja saab soetada, esitades Kaupade tellimuse vastavalt Kaupade Ostu ja Müügi Reeglites määratud protseduurile.

1.1.10. Kaupade Ostu ja Müügi Reeglid tähendab Veebisaidil avaldatud reeglreid ja nõudeid, mis sätestavad Ostja ja Müüja kindlaksmääratud õigused ja kohustused, Kaupade soetamise ja nende eest maksmise protseduuri, Kaupade tarnimise ja tagastamise tingimused ning reguleerivad kõiki teisi Kaupade ostu ja müügiga seotud küsimusi.

1.1.11. Privaatsuspoliitika tähendab Veebisaidil toodud reegleid ja nõudeid, mis määravad kindlaks Veebisaidi kasutamisega seotud teabe (sealhulgas teave Ostjate kohta ja Isikuandmed) kogumise, säilitamise ja kasutamise protseduuri.

1.1.12. KM tähendab käibemaksu.

1.1.13. Arve tähendab sõltuvalt arve esitanud isikule rakenduvatele juriidilistele määrustele KM-iga või KM-ita arvet.

1.1.14. Leping tähendab Ostja ja Müüja vahel vastavalt Veebisaidil toodud Kaupade ostu ja müügi juhistele (protseduur) ja/või Kaupade Ostu ja Müügi Reeglitele sõlmitud Kaupade Ostu ja Müügi Lepingut. Leping koosneb Kaupade tellimusest, mille ostja selle Veebisaidi kaudu Müüjale esitab, Kaupade Ostu ja Müügi Reeglite sätetest ja muudest Veebisaidil toodud Reeglitest, mida võidakse aeg-ajalt parandada ja/või täiendada ning Ostjaga sõlmitud konsultandi lepingust.

1.1.15. Reeglid tähendab Veebisaidil toodud ja Veebisaidilt viidatud käesoleva Veebisaidi Kasutamise Protseduuri punktis 3.1 defineeritud reegleid ja kõiki dokumente, sätteid, kohustusi, nõudeid ja/või juhiseid.

1.1.16. Veebisaidi Kasutamise Protseduur tähendab Müüja poolt kindlaks määratud ja heaks kiidetud Veebisaidi kasutamise reegleid ja nõudeid ning kõiki iga isiku (Külastaja või Ostja) ja Müüja selle Veebisaidi kasutamisega seotud õigusi ja kohustusi. 

1.1.17. Veebisait tähendab internetis töötavat elektroonilist kauplemis-(äri-)süsteemi, millele pääseb ligi Müüja poolt pakutava veebisaidi aadressi kaudu. Veebisaidile paigaldatud tööriistu ja meetmeid kasutades ja Reegleid järgides pakub Müüja Kaupade interneti teel soetamist, Ostja esitab Kaupade tellimusi, Müüjad ja Ostja valmistavad ette Kaupade soetamise tehingud ja teostavad need. 

1.1.18. Kolmandate Isikute Teenused tähendab kõiki kolmandate isikute poolt pakutavaid teenuseid, mille lingid on toodud Veebisaidil või mille kasutamise võimalust pakutakse Veebisaidi kaudu või Veebisaiti kasutades, sealhulgas, kuid mitte ainult, Kaupade tarne teenused (kuller) ja Kaupade eest maksmise teenused.

2.ÜLDTINGIMUSED

2.1. Käesolev Veebisaidi Kasutamise Protseduur on Reeglite lahutamatu koostisosa ning sätestab Veebisaidi kasutamise tingimused ja nõuded ning Müüja õigused ja kohustused seoses Veebisaidiga, sealhulgas Reeglite hulka kuuluvate dokumentide rakendamise, Veebisaidil Konto registreerimise tingimused, Veebisaidil keelatud tegevused jne.

2.2. Veebisaidi Kasutamise Protseduuri sätted rakenduvad kõigile Reeglite hulka kuuluvatele dokumentidele sõltumata sellest, kas see on selgesõnaliselt nendes dokumentides nii määratud, välja arvatud juhul, kui vastavas Reeglite hulka kuuluvas dokumendis on sätestatud vastupidi. 

2.3. Kui seda pole teisiti sätestatud, on viited käesolevas Veebisaidi Kasutamise Protseduuris või spetsiifilises Reeglite hulka kuuluvas dokumendis toodud lõigetele, punktidele, lõikudele ja sätetele viited lõigetele, punktidele, lõikudele, sätetele ja tingimustele dokumendis, millele need viited on toodud. Kui käesolevas Veebisaidi Kasutamise Protseduuris või spetsiifilises Reeglite hulka kuuluvas dokumendis kasutatakse sõnu "sealhulgas" vms, mõistetakse neid nagu neile järgneks sõnad "piiranguteta".

2.4. Reeglite hulka kuuluvates dokumentides kasutatud suurtähega mõisted, mida ei ole käesolevas Veebisaidi Kasutamise Protseduuris defineeritud, on defineeritud teistes Reeglite hulka kuuluvates dokumentides või muudes Veebisaidil saadaval olevates nõuetes ja/või juhistes.

3. VEEBISAIDI REEGLITE HULKA KUULUVAD DOKUMENDID, NENDE RAKENDAMINE JA PARANDAMINE

3.1. Veebisaidil toodud teave ja avaldatud Reeglid defineerivad sätted ja tingimused, mille järgimine võimaldab teil kasutada Veebisaiti ja soetada Kaupu. Reeglite hulka kuuluvad järgmsied dokumendid, mida peetakse nende koostisosadeks (järgneva loendi järjestus ei tähenda üksikutele Reeglite hulka kuuluvatele dokumentidele prioriteedi andmist):

3.1.1. Veebisaidi Kasutamise Protseduur;

3.1.2. Kaupade Ostu ja Müügi Reeglid;

3.1.3. Privaatsuspoliitika.

Võite kõigi Reeglitega tutvuda ning need PDF vormingus allalaadida ja printida igal ajal aadressil www.tiens.lt.

 

3.2. Erinevuste korral Veebisaidil toodud teabe (kohustused, nõuded või juhised) ja Reeglite hulka kuuluvate dokumentide vahel on ülimuslikuks Reeglite hulka kuuluvate dokumentide sätted, kui Reeglid seda selgesõnaliselt teisiti ei sätesta. 

3.3. Vastav Reeglite hulka kuuluv dokument hakkab kehtima alates selles määratud hetkest. Kui seda pole selgesõnaliselt teisiti sätestatud, tähendab viide Reeglitele või mõnele muule Reegleid moodustavale dokumendile viidet Reeglite või vastava Reegleid moodustava dokumendi kehtivale sõnastusele. 

3.4. Palun lugege Reegleid enne Veebisaidi kasutamise alustamist. Enne Ostjaks saamist peab iga isik, eriti kasutaja, parimal viisil hindama Reeglite tingimusi ja nõudeid ning oma võimalusi neid järgida, sealhulgas fakti, kas kõik Reeglite tingimused ja nõuded on tema jaoks individuaalselt vastuvõetavad. Lisaks julgustatakse kasutajaid hindama ja analüüsima, kas Kaupade Ostu ja Müügi Reeglid ning Müüja garantiid ja kinnitused seoses Reeglites toodud Kaupade kvaliteedi, sobivuse, otstarbega, meie vastutuse piirangud, meie õigus kõigi Reeglite hulka kuuluvate dokumentide ja/või Veebisaidi ja selle sisu ühepoolsele korrigeerimisele, muutmisele või täiendamisele on tema jaoks aktsepteeritavad. Kui te ei nõustu ühegi ja/või mõne (vähemalt ühe) sättega mõnes Reeglite hulka kuuluvas dokumendis, nende ringimustes ja/või nõuetes (eriti kui olete kasutaja), ei peaks te Veebisaiti kasutama, saama Ostjaks ega Lepingu sõlmimise teel Kaupu ostma. Müüja ei eduta kasutajaid Ostjateks, seega saavad kasutajad, kes on otsustanud saada Ostjateks, selleks eksklusiivselt omal initsiatiivil ning võttes isikliku riski, sealhulgas riski seoses Reeglite kõigi sätete nende suhtes rakendamise tagajärgedega.

3.5. Kui seda pole eraldiseisvas Reeglite hulka kuuluvas dokumendis teisiti sätestatud, tähendab igasugune Veebisaidi kasutamine, sealhulgas Veebisaidile sisselogimine, Veebisaidil sisselogitud olemise seanss, Veebisaidi lehitsemine, Veebisaidilt andmete ja teabe kogumine, Reeglite kõigi sätete tunnustamist ja nendega nõustumist. Kui te ei nõustu mõnega nende või muude Reeglite hulka kuuluvate dokumentide sätetest ja tingimustest, peate koheselt lõpetama Veebisaidi kasutamise (sõltumata teie Veebisaidi kasutamise lõpetamisest rakendatakse Reeglite sätteid ja tingimusi täiendavalt seoses juriidiliste suhetega, mis ilmnesid enne Veebisaidi kasutamise lõpetamist, ning samuti seoses sellest tulenevate või sellega seotud suhetega, isegi kui need ilmnesid pärast lõpetamist).

3.6. Konto registreerimine (nagu kirjeldatud allpool lõigus 4) ja iga Kaupade tellimuse esitamine (nagu kirjeldatud Kaupade Ostu ja Müügi Reeglite lõigus 4) palub teie kinnitust, et olete tutvunud ja nõustute Reeglitega, sealhulgas käesoleva Veebbisaidi Kasutamise Protseduuriga, ning järgite neid. Teie nõustumine peab olema kinnitatud lingi "Olen Reeglid läbi lugenud ja järgin neid" märkimisega veebisaidi vastaval väljal (või muu samaväärne Ostja tahet väljendav link, nt nii-nimetatud "märkeruudu" abil). 

4.  VEEBISAIDIL REGISTREERIMINE JA KONTO LOOMINE 

4.1.Kaupade tellimuse saab esitada ainult registreeritud Kasutaja, kes on loonud Konto. 

4.2. Konto loomiseks ja registreerimiseks järgige palun Veebisaidil toodud juhiseid ning vajutage pärast kõigi näidatud tegevuste teostamist linki "registreerima". Konto võib Veebisaidil registreerimise teel luua ja seda hiljem Kaupade ostmiseks kasutada ainult vastavalt järgmistele tingimustele:

4.2.1. te olete (1) teovõimeline füüsiline isik, st täisealine (18-aastane või vanem) isik, kelle teovõime ei ole vastavalt kohaldatavale seadusandlusele piiratud, või (2) juriidilise isiku vastavalt nõuetele volitatud esindaja;

4.2.2. te olete sõlminud enese nimel või juriidilise isiku esindajana Müüjaga edasimüüja lepingu ning teile või esindatavale juriidilisele isikule on määratud ainulaadne edasimüüja identifitseerimisnumber; 

4.2.3. te olete Veebisaidil korralikult teostanud registreerimise protsessi ja loonud Konto, kasutades Veebisaidi Kasutamise Protseduuri, Privaatsuspoliitikat ja teisi Veebisaidil toodud juhiseid;

4.2.4. te nõustute Konto registreerimise ajal ja hiljem (nt Veebisaidi kasutamise käigus teabe esitamisel) esitama ainult õiget, täpset ja täielikku teavet, sealhulgas Isikuandmeid. Kui teatud teave Veebisaidi kasutamise ajal muutub, püüate käesolevaga selle teabe kohe uuendada. Samuti püüate tagada, et see teave on alati õige, täpne ja täielik. Palun pange tähele, et vastavalt Reeglitele ei püüa Müüja kontrollida teie poolt estitatud teabe autentsust ja/või õigsust ning samuti eeldab, et kogu teie Kontol olev teave on täpne, välja arvatud juhul, kui Müüjal on tõsiseid põhjusi arvata vastupidist.  

4.2.5. Konto registreerimise vormil esitasite te oma Isikuandmed ning kinnitasite oma nõusolekut seoses selle haldamise ja kogumisega seadustega määratletud otstarvetel ja meetoditega. Teie nõustumine peab olema kinnitatud veebisaidi vastaval väljal toodud lingi "Olen Reeglid läbi lugenud ja järgin neid" märkimisega (või muu samaväärne teie tahet väljendav link sõltumata Veebisaidi funktsionaalsusest), st nii-nimetatud "märkeruudu" abil. Palun pange tähele, et Isikuandmete edastamine ja teie nõustumine selle haldamise ja kogumise tingimustega on vabatahtlik, kuid see on kohustuslik Konto loomise protsessi haldamiseks ja lõpule viimiseks.

4.3. Pärast Veebisaidil registreerimise ja Konto loomise protsessi teostamist saate kasutada Veebisaidil saadaval olevaid seadistusi ja võimalusi ning samuti muuta neid hiljem ja/või täita oma Isikuandmed. Pärast edukat esmakordset registreerimist peab Ostja järgmisel korral sisselogimiseks ainult sisestama Konto sisselogimisandmed (kasutaja andmed): e-posti aadressi ja salasõna. 

4.4. Veebisaidi teenuste pakkumine Kontole on piiramatu, siiski on Ostjal alati õigus kustutada oma Konto omal äranägemisel ja igal hetkel ilma sellise kustutamise põhjust avaldamata, välja arvatud Lepingu teostamise korral. Lepingu teostamise korral saab Konto kustutada ainult pärast Ostja kohustuste täitmist Lepingu alusel. Konto kustutamine ei vabasta enne Konto kustutamist ilmnevate kohustuste teostamisest. Oma Konto Veebisaidil deaktiveerimiseks (kustutamiseks) peate võtma Müüjaga ühendust vastavalt käesoleva Veebisaidi Kasutamise Protseduuri lõigus 12 toodud Müüja kontaktandmetele (post või e-post) ning edastama Konto kustutamise avalduse. Konto kustutatakse 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Konto kustutamise avalduse saamisest eeldusel, et kõik Kaupade tellimused on täidetud ja Ostja on Müüjale kõigi tellitud Kaupade eest korralikult tasunud. 

4.5. Peate oma Kontot juhtima, haldama ja muul viisil kasutama vastavalt Veebisaidi Kasutamise Protseduurile ning teistele Reeglitele, nõuetele ja/või juhistele.

4.6. Konto on määratud teile ja te ei saa seda ilma Müüja nõusolekuta kolmandale isikule üle kanda. Samuti on teil keelatud anda kolmandatele isikutele õigust sisselogimisandmeid kasutades Kontole sisse logida, välja arvatud juhtudel, kui Müüja on andnud selleks selgesõnalise nõusoleku. Müüjat ei saa pidada vastutavaks fakti eest, et olete andnud oma kasutajanime ja salasõna üle kolmandatele isikutele. 

4.7. Müüja austab Ostjate või Veebisaidi Külastajate privaatsust, seega kogub, säilitab, kasutab ja avaldab ta teie Veebisaiti kasutades esitatud Isikuendmeid ainult Privaatsuspoliitikas ja/või kohaldatavates seadustes kirjeldatud viisidel.  

4.8. Te vastutate kogu oma Kontol esitatud teabe, sealhulgas Isikuandmete, selle õigsuse ning kõigi teie kasutajanime ja salasõna kasutades teostatud operatsioonide eest, välja arvatud juhtudel, kui teave kasutajanime ja salasõna kohta avaldamine kolmandatele isikutele ei toimunud teie süü tõttu. Seetõttu peate oma sisselogimisandmeid vastutustundlikult kaitsma ja mitte avaldama neid kolmandatele isikutele ning te ei esita tingimusi ja peate pingutama igati, et kaitsta oma kasutajanime ja salasõna volitamata isikutele avaldamise eest, et sellised isikud ei saaks kasutada teie Kontot Kaupade Müüjalt tellimiseks ja/või soetamiseks. 

4.9. Konto sisselogimisandmeid tuleb kaitsta volitamata avaldamise, muutmise või ligipääsu eest ning Ostja peab iga kahetsusväärse juhtumi korral teavitama Müüjat kõigist sisselogimisandmete või Konto volitamata kasutamistest. Kui Müüjad vastavalt siintoodud protseduurile ei teavitata, loetakse sisselogimisandmete ja seega Kontoi kasutajaks Ostja. Sellisel juhul vastutate te kõigi kolmandate isikute tegevuste eest, kui need teostati teie sisselogimisandmeid kasutades, ning kõigi kolmandate isikute teie sisselogimisandmeid kasutades teostatud tegevuste tõttu tekkinud kohustuste ja vastutuste eest maksimaalses seadusega lubatud ulatuses. 

4.10. Pete teavitama Müüjat kõigist Konto registreerimisel määratud e-posti aadressi muudatustest, kustutamistest või aegumistest.

4.11. Müüjal on õigus teid igal hetkel teavitada või lõpetada, piirata või deaktiveerida teie ligipääs Kontole ajutiselt ja/või määramata ajaks, kui te ei võta oma Kontoga ühendust ja/või ei kasuta seda viimase 10 (kümne) aasta või pikema aja jooksul või olete pannud toime käesoleva Veebisaidi Kasutamise Protseduuri punktis 5.1 - 5.2. sätestatud rikkumise.

4.12. Kui teie Konto mingil põhjusel kustutatakse, ei ole teil ligipääsu oma andmetele, sealhulgas Isikuandmetele ega muule Veebisaidil esitatud teabele, kui seda pole Privaatsuspoliitikas või Reeglites teisiti sätestatud. Teie teabe saab kustutada ja selle edasiselt säilitamiselt eemaldada vastavalt Reeglite poolt sätestatud Protseduurile.

5.VEEBISAIDIL KEELATUD TEGEVUS 

5.1. Teil ei ole lubatud Veebisaidil teostada ühtegi allpool loetletud tegevust ning käesolevaga nõustute neid mitte teostama:

5.1.1. esitada e-posti aadressi, mis on vulgaarne, rassistlik, haavav, ähvardav, sõimav, solvav, diskrimineeriv, laimav või lugupidamatu; 

5.1.2. esitada enese kohta eksitavat, vale või ebatäpset teavet;

5.1.3. kasutada Veebisaiti mõnel otstarbel, mis võib põhjustada kahju teisele isikule, tema omandile või seaduslikele huvidele või teostada tegevusi, mis Müüja arvates põhjustavad või võivad põhjustada Veebisaidi infrastruktuurile ebamõistlike või ebaproportsionaalselt liigseid kormusi. 

5.1.4. püüda muuta, tõlkida, kohandada, redigeerida, dekompileerida, fragmentida ja/või taasluua Müüja poolt kasutatavaid rakendusi, mis on seotud Veebisaidiga või Kaupade müügiga Veebisaidil.

5.1.5. kasutada tarkvara mingil viisil, mis võib takistada Veebisaidi tegevust või kahjustada Veebisaiti või mingit tarkvara, riistvara, püsivara, arvutisüsteeme või võrkusid; mida harilikult nimetatakse "viirusteks" või "ussideks" ja/või mille otstarbeks on takistada Veebisaidi tegevust, kahjustada Veebisaiti või mingil muul viisil häirida Veebisaiti ja/või Veebisaidi või muu tarkvara, riistvara, püsivara, arvutisüsteemi või võrgu tegevust; mis võimaldaks teil või mõnel teisel isikul pääseda ligi Veebisaidile ja õpetada Veebisaidi või mõne muu veebisaidi, tarkvara või riistvara tegevuse või häirida või levitada teavet (nt "lõksud", "ligipääsukoodid" või "salaluugid" või "nuhkvara" jne); ja/või mis on kahjulik või milel sisu sisaldab pahatahtlikke protseduure või mille alamprogrammid või mehhanismid võivad peatada Veebisaidi ja/või tarkvara, riistvara, püsivara, arvutisüsteemide töö või neid kahjustada või lõpetada võrkude tegevuse või kahjustada Veebisaidi, tarkvara, programmide, seadmete või sidevahendite sisu või muul visiil häirida Veebisaidi, Müüja, Ostjate või kolmandate isikute tegevust;

5.1.6. kasutada tarkvara või automaatseid meetmeid Veebisaidilt teabe saamiseks ja/või kogumiseks ilma Müüja kirjaliku loata;

5.1.7. kasutada Veebisaiti ja/või registreerida Veebisaidil Konto, kasutada juba loodud Veebisaiti, kui te ei vasta vähemalt ühele Veebisaidi Kasutamise Protseduudi punktis 4.2 toodud tingimusele ja/või teie Konto kasutamine on ajutiselt või piiramata ajaks peatatud; 

5.1.8. kopeerida, muuta või jagada Veebisaidi või selle osa sisu ilma Müüja eelneva kirjaliku loata;  

5.1.9. esitada mingit teavet Müüja nimel ilma Müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta;

5.1.10. rikkuda mõnda teist Reeglite sätet.

5.2. Ilma Müüja teisi võimalikke meetmeid mõjutamata nõustute te, et kõik Veebisaidi Kasutamise Protseduuri punktis 5.1 sätestatud rikkumised annavad Müüjale õiguse igal hetkel hoiatada, piirata, peatada või lõpetada Konto kasutamine, piirata, keelata teie tegevusi Veebisaidil, sealhulgas võimalust osta Kaupu ning teostada tehnilise ja/või juriidilise iseloomuga tegevusi, et piirata teie ligipääsu Veebisaidile.  

5.3. Te nõustute, et Müüjal on õigus langetada ühepoolseid otsuseid seoses Veebisaidi Kasutamise Protseduuri punkti 5.2 või mõne selle osa rakendamisega. Samuti nõustute te Müüja kõigi sellega seotud otsustega. Sellisel juhul peate lõpetama Veebisaidi kasutamise oma Konto või mõne muu Konto kaudu ning te ei tohi registreerida uut Kontot, kui Müüja ei ole andnud vastavate tegevuste jaoks individuaalset luba. Lisaks võib teile kehtida vastutus Reeglite või kolmandate isikute õiguste rikkumise eest vastavalt seadusandlusele ning teile võidakse kehtestada täiendav vastutus ja sanktsioonid. 

6. VASTUTUS

6.1. Müüja ei kontrolli teie poolt Veebisaidil esitatud andmeid, samuti ei kontrolli Müüja teie identiteeti ja andmeid, kui muud Reeglite hulka kuuluvad dokumendid või muud Veebisaidil toodud juhised seda teisiti ei sätesta. Lisaks ei reguleeri ega garanteeri Müüja ühtegi Ostja võimekust.

6.2. Kasutame saadaval oleva teabe kaotamise, varguse ja võimaliku ebaseaduskiku kasutamise, avaldamise või muutmise ning sarnaste tegevuste eest kaitsmiseks mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi ja protseduurilisi meetmeid ja meetodeid. Palun pange tähele, et hoolimata faktist, et me kasutame teie teabe, sealhulgas Isikuandmete, kaitsmiseks eelmainitud mõistlikke meetmeid, ei saa Müüja tagada ega taga teie Isikuandmete turvalisust, kuna see esitatakse või sisestatakse internetis. Samuti saate oma Isikuandmete ebaseadusliku kasutamise ohtu vähendada, kui käitute ettevaatlikult ja valite mõistlikud turvalisuse tagamise meetmed, näiteks loote keeruka salasõna, kasutate uusimat antiviirustarkvara jne.

6.3. Kuigi Müüja kasutab Veebisaidi sisu kaitsmiseks antiviirustarkvara, ei garanteeri Müüja, et Veebisaidil ja/või allalaaditud failides ei ole viirusi.  Eelmainitu valguses soovitame enese viiruste eest kaitsmiseks kasutada täiendavaid meetmeid.  

6.4. Müüja või Kolmandatest Isikutest teenusepakkujad ei vastuta teie ega ühegi kolmanda isiku ees mingil viisil kaudsete kadude, sissetuleku kaotuse, ärivõimaluste vähenemise või ettevõtte maine rikkumise, äri või kasumi kao (nii otsese kui kaudse) ega võimalike nõuete, kahjustuste või kadude eest, mis ilmnevad Veebisaidil või sellega seoses teostatud tegevuste tõttu.

6.5. Kui seaduste kohaldatavad tähtsad sätted ei sätesta teisiti, võidakse loobuda teatud või kõigist käesolevas lõigus sätestatud vastutuse piirangutest.

7. VEEBISAIDI KASUTAMISE TEHNILISED TINGIMUSED

7.1. Müüja püüab igati tagada Veebisaidi korraliku töötamise ning tema eesmärgiks on Veebisaidi katkematu ja riketeta töö "nagu on" või "nagu saadaval" Reeglite kehtestamise hetkel ning pakub selle Ostjatele ja Külastajatele ligipääsu sellele ilma mingite selgesõnaliste otseste või kaudsete garantiide ja heakskiitudeta, sealhulgas garantiid ja heakskiidud seoses Veebisaidi täpsuse, teatud otstarbeks sobivuse, nime, rikkumatusega, jne. Käesolevaga mõistate, et Müüja jaoks on tehniliselt võimalu tagada ühtlane täielik (100%) ligipääs Veebisaidile, ning nõustute sellega. Sõltumata eeltoodust püüab Müüja tagada ligipääsu Veebisaidile võimalikult suures osas, kuid teil ei ole õigust esitada Müüjale nõudeid või tingimusi seoses Veebisaidi ligipääsetavusega ning peate eelnevalt ütlema lahti kõigist sellistest tulevikus tekkida võivatest nõuetest. Igal juhul peate Veebissaidi ebaõige töö või katkestuste märkamisel teavitama sellest Müüjat.  

7.2. Müüja jätab enesele õiguse piirata täielikult või osaliselt, ajutiselt või pidevalt ligipääsu Veebisaidile ning parandada, muuta, täiendada, eemaldada, mitte uuendada, tühistada või lõpetada iga Veebisaidi ja/või Veebisaidi teenuste osa.

7.3. Võite kõik oma Veebisaidi tööga seotud teated ja/või kaebused esitada posti või e-posti teel vastavalt Veebisaidi Kasutamise Protseduuri lõigus 12 toodud Müüja kontaktandmetele. Peate oma avalduses märkima ära oma eesnime, perekonnanime, posti/e-posti aadressi ja kirjeldama Veebisaidi ebaõiget tööd, riket, häireid jne ning võimalusel märkima ära selle kuupäeva (kellaaja) ja kestuse

7.4. Müüja arutab kõiki teilt vastavalt ülaltoodud punktis 7.3 sätestatud protseduurile saadud kaebusi Veebisaidi töö suhtes 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul sellise avalduse saamise päevast ning teavitab teid vastu võetud otsusest vastavalt teie kontaktandmetele vastavalt Veebisaidi Kasutamise Protseduuri lõigus 9 sätestatud protseduurile. 

8. INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED 

8.1. Müüja või, kui selgesõnaliselt määratud, kolmandad isikud säilitavad Veebisaidi, selle domeeni ja sisu Intellektuaalse Omandi Õigused Reeglite alusel kohandatavate seadustega lubatud maksimaalses ulatuses. Kõik vastavad õigused on tagatud kogu maailmas. Te ei tohi mingil viisil muuta, kopeerida, reprodutseerida, taasavaldada, üleslaadida, postitada, saata, müüa, luua nende põhjal derivatiivteoseid, kasutada ega jagada Veebisaiti, Veebisaidi sisu (sealhulgas Reeglite hulka kuuluvad dokumendid), sealhulgas teksti, graafikat, koodi ja/või tarkvara või mingit muud sisu, välja arvatud juhul, kui Müüja on andnud selliseks tegevuseks kirjaliku loa või kui sellised tegevused on selgelt lubatud Reeglites sätestatud spetsiifilistel asjaoludel. Hoolimata eeltoodust tohite te Veebisaidi individuaalseid lehekülgi printida ja/või allalaadida vaid oma isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks eeldusel, et te ei muuda ega kustuta kasutatud materjalilt ühtegi autoriõiguste ega omandi teadet.

8.2. Tunnustate käesolevaga ja nõustute sellega, et Müüja on kõigi Veebisaidi ja domeeni Intellektuaalse Omandi Õiguste ning Intellektuaalse Omandi Õiguste kasutamise mõistliku õiguse omanik ning ning et, välja arvatud Reeglites selgesõnaliselt sätestatud juhtudel, te ei hangi ühtegi Veebisaidiga seotud Intellektuaalse Omandi õigust. 

8.3. Kõik Veebisaidil saadaval olevad kaubamärgid ja teenusemärgid on Müüja omand või kasutab Müüja neid seaduslikult (sealhulgas pakutavate Kaupade kaubamärgid). Reeglid ei paku mingeid õigusi selliseid kaubamärke ja/või teenusemärke (sealhulgas Kaupade kaubamärgid) kasutada. 

8.4. Veebisaidi sisu võib tsiteerida Müüja eelneva kirjaliku nõusoleku korral ning tsiteeritud sisu allika korraliku näitamise korral. 

9. TEATED

9.1. Kui seda pole teie või eraldiseisva Reeglite hulka kuuluva dokumendi poolt teisiti sätestatud, võtame teiega ühendust e-posti ja/või telefoni teel. Käesolevaga nõustute te saama meilt elektroonilisi teateid ja nõustute, et need elektroonilised teated on ohutud ja vastavad kirjalikule teatele kohaldatavatele seadustele. Teade loetakse teie poolt kättesaaduks selle Müüja poolt saatmisel vastavalt teie Kontol või Kaupade tellimusel toodud e-posti aadressile. Te nõustute e-postiaadressi selle muutumise korral uuendama ja teete seda. 

9.2. Kõik Müüjale adresseeritud ja juriidilise jõuga ning käesoleva Veebisaidi Kasutamise Protseduuri ja/või Reeglitega seotud teated peavad olema valmistatud ette kirjalikult ning tarnitud meile isiklikult või sellisel kättetoimetamisviisil, mis võimaldab teil esitada kättesaamise kinnituse, vastavalt järgmistele kontaktandmetele: Osaühing "KORPORACIJA TJANŠI" Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius, Leedu Vabariik või info@tiens.lt Teie nimel Müüjale saadetud teated jõustuvad nende kättesaamise hetkest.

10. KOHALDATAV SEADUSANDLUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

10.1. Kui Leedu Vabariigi seadusandluse tähtsad sätted, sealhulgas Euroopa Liidu seadusandluse tähtsad sätted, teisiti ei nõua, kohaldatakse Reeglitele ja selle eraldiseisvatele dokumentidele, nendest tulenevatele võ inendega seotud juriidilistele suhetele (sealhulgas nende sõlmimise, kehtivuse, kehtetuse, rakendamise, lõpetamise ja tühistamisega seotud asjad) Leedu Vabariigi seadusandlust ning Reegleid tõlgendatakse vastavalt sellele seadusandlusele, mille koostisosaks on Euroopa Liidu seadusandlus. 

10.2. Kõik reeglitest tulenevad või reeglite, nende rikkumise, lõpetamise, loobumise või kehtivusega seotud vaidlused lahendatakse Leedu Vabariigi kohutes vastavalt Leedu Vabariigi seadustele sätestatud protseduurile, välja arvatud juhul, kui eraldiseisev Reeglite hulka kuuluv dokument või kohaldatava seadusandluse tähtsad sätted seda teisiti sätestavad.  

10.3. Lisaks teie õigustele seoses Veebisaidi Kasutamise Proseduuri punktis 10.2 kirjeldatud vaidluste lahendamisega võidakse teie Veebisaidilt ostetud Kaubaga seotud nõudeid (kui olete kasutaja) lahendada kohtuvälise protseduuriga. Seoses vaidluste lahendamisega vastavalt alternatiivsele (kohtuvälisele) vaidluste lahendamise protseduurile võite oma Veebisaidilt ostetud Kaubaga seotud nõude saata Riiklikule Tarbijakaitseametile vastavalt Ameti poolt kehtestatud ja kohaldatavale vaidluste lahendamise protseduurile või muudele vaidluste elektroonilise lahendamsie tõttu asjakohastele vaidluste lahendamise ametitele kasutades veebisaiti aadressil: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main

11. LÕPPSÄTTED

11.1. Müüja jätab enesele õiguse aeg-ajalt ja omal äranägemisel korrigeerida (sealhulgas parandada, redigeerida, täiendada, tühistada ja eemaldada) Reegleid või mõnda nende osa ja/või nendega seotud teavet ilma teid eelnevalt teavitamata. Siiski teavitab Müüja teid Reeglite uuest sisust ja/või Reeglite tingimsute parandustest mitte hiljem kui 14 (neliteist) kalendripäeva enne Reeglite uute tingimuste jõustumist, avaldades omal äranägemiseö teatud parandused/teabe Veebisaidil või saates teile teate teie Kontol toodud e-posti aadressile. Parandatud Reeglid või nende osad loetakse kehtivaks ja kohaldatavaks alates nende Veebisaidil avaldamise või teile esitamise hetkest (kumb toimub esimesena), välja arvatud juhul, kui Reeglid seda selgesõnaliselt teisiti sä'testavad. Müüja ei vatuta kaotuste ega negatiivsete mõjude eest, mis on langenud teie või mõne kolmanda isiku osaks Reeglite paranduste mitte tundmise tõttu. Seetõttu soovitame teil korrapäraselt kontrollida, kas Reegleid on muudetud. Kui pärast Reeglite muutmist ei nõustu te vastavate muudatustega, on teil õigus Veebisaidi ksautamine igal hetkel lõpetada, sealhulgas deaktiveerida oma Konto vastavalt käesoleva Veebisaidi Kasutamise Protseduuri lõigus 4 toodud protseduurile. Teie enne uute Reeglite ja/või Reeglite tingimuste jõustumist esitatud Kaupade tellimused täidetakse vastavalt Kaupade tellimuse kuupäeval kehtinud ja teie poolt kinnitatud Reeglite sõnastusele. 

11.2. Müüja jätab enesele õiguse hakata rakendama ja/või tühistada Veebisaidil avaldatud pakkumisi, soodustusi või muuta Kaupade hindu või Veebisaidi materjale või sisu omal äranägemisel rikkumata Ostja õigusi, sealhulgas enne sellist parandust sõlmitud Lepingu tingimusi.  

11.3. Käesolevas Veebisaidi Kasutamise Protseduuris ja/või mõnes Reeglite hulka kuuluvas dokumendis käsitlemata küsimused lahendatakse vastavalt Ostja ja Müüja vahel sõlmitud levitaja lepingu sätetele ning kohaldatavale seadusandlusele, kui seda ei ole käsitletud konsultandi lepingus.  

11.4. Kui mõni Reeglite hulka kuuluva dokumendi säte on vastuolus seadusandlusega või muutub selliseks seadusandluse muudatuste tõttu või on kehtetu muude põhjuste tõttu, ei muuda see kehtetuks vastava Reeglite hulka kuuluva dokumendi ülejäänud sätteid. Sellisel juhul asendab Müüja selle koheselt juriidiliselt kehtiva normiga, millel on kehtetule sättele ja vastavale Reeglite hulka kuuluvale vastavalt selle sisule lähim võimalik otstarve.

11.5. Teil ei ole õigust kanda ühtegi Reeglite hulka kuuluvat dokumenti ja/või sellest tulenevaid ja/või sellega seotud õigusi üle kolmandatele isikutele ilma Müüja eelneva kirjaliku või selgesõnalise nõusolekuta. Müüjal on õigus kanda kõik õigused ja kohustused vastavalt Reeglite hulka kuuluvatele dokumentidele üle suvalisele juriidilisele isikule ilma teie täiendava nõusolekuta. Sellise ülekandmise korral on Reeglite hulka kuuluvate dokumentide sätted Müüja õigusjärglase jaoks siduvad, tagades teile garantiid ja/või õigused vähemalt samas ulatuses Reeglite hulka kuuluvate dokumentidega antutega.

11.6. Müüja ei vastuta mingite teie kulude eest, sealhulgas interneti või muude sideteenuste pakkujate ja/või kolmandate isikute poolt kohaldatud lõivud, tasud ja/või muud maksed, mis rakenduvad teile seoses Veebisaidi kasutamise ja/või Veebisaidi kaudu Lepingu sõlmimisega. 

12. KONTAKTANDMED

Kui vajate abi või teil on küsimusi ja/või nõudeid seoses Reeglite tõlgendamise ja/või kohaldamisega, võtke palun meiega ühendust vastavalt Müüja kontaktandmetele ning me vastame kõigile teie päringutele mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul. 

Müüja kontaktandmed:

Osaühing "KORPORACIJA TJANŠI"
Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius, Leedu Vabariik
E-post: info@tiens.lt
Telefon: +37052122212.